עמוד הביתחוזרים מקצועייםתקנות שעת חירום – דחיית תקופות בענייני הליכי מס - 29.3.20

חוזרים מקצועיים

תקנות שעת חירום – דחיית תקופות בענייני הליכי מס - 29.3.20

 

בתאריך 27 מרץ, 2020 אושרו ע"י הממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס),
התש"ף-2020 (להלן: "התקנות"). במסגרת התקנות הוגדרה "תקופה קובעת", שחלה בין התאריכים 22 מרץ ל-31 מאי, 2020
וכן נקבע כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים המפורטות מטה, לא תבוא במניין התקופה הקובעת, וזאת אם מועדי
סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה. שימת ליבכם לכך שמרבית הדחיות מתייחסות למועדים
אשר רלוונטיים עבור החלטות/הודעות שאמורות להינתן מצד רשות המיסים ולא מצד נישומים.
להלן רשימה של עיקרי הליכי
המס שנדחו:
 
פקודת מס הכנסה

 • סעיף 85א(ד)(4) – החלטת מנהל רשות המסים בבקשה לאישור מוקדם באשר לכך שעסקה בינ"ל בין צדדים קשורים בוצעה על פי
  מחיר שוק (ההחלטה צריכה להינתן בתוך 120/180 יום ממועד קבלת הבקשה כאמור).
 • "הקצאת מניות באמצעות נאמן" שבסעיף 102 – מדובר בפרק זמן של 90 יום שיש לפקיד השומה, מיום הגשת התכנית לפקיד השומה,
  לאשר את תכנית ההקצאה ו/או את הנאמן וככל ולא הגיב בתוך 90 ימים, אזי התכנית ו/או הנאמן נחשבים למאושרים. לפי הפרסום,
  אם 90 הימים שיש לפקיד השומה, מיום הגשת המסמכים לפקיד השומה, לאשר את תכנית ההקצאה ו/או את הנאמן, מסתיימים בתקופה הקובעת או חודשיים שלאחריה, אז למעשה במניין 90 הימים לא תיספר התקופה הקובעת וימשיכו בספירה אחריה.
 • סעיף 103ט(ה) – החלטת מנהל רשות המסים לאשר כי תכנית מיזוג עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 103ג (צריכה להינתן בתוך
  90/180 יום ממועד קבלת בקשת המיזוג).
 • סעיף 103י(ב)(ו) – הודעה על שלילת הטבות במיזוג (צריכה להינתן תוך 4 שנים מתום שנת המס שבה נמסר לפקיד השומה הדוח
  השנתי שלגביו טוען פקיד השומה לאי קיום תנאי המיזוג).
 • סעיף 145(א)(2) – אישור שומה עצמית או קביעת שומה לפי מיטב השפיטה (צריכים להינתן תוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה
  נמסר לפקיד השומה הדוח). האמור הינו רלוונטי בעיקר לשנת מס מיוחדת.
 • סעיף 145ב(א)(1) רישא – בקשה לשוב ולעיין בהחלטה לפסילת ספרים עקב אי רישום תקבול או אי ניהול קופה רושמת (הבקשה
  צריכה להינתן תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה).
 • סעיף 147(א) – סמכות מנהל רשות המסים לעיין ולתקן (הדרישה צריכה להינתן תוך התקופה המסתיימת כתום שנה לאחר התקופות
  שנקבעו בסעיפים 145(א) או 152(ג) לפי המאוחר, או תוך שש שנים מיום שנעשתה לנישום שומה לפי סעיף 145(ב), לפי הענין).
 • סעיף 150(א) – הדיון בהשגה (תוך 30 יום מיום המצאת הודעת השומה).
 • סעיף 152(ג) – התיישנות השגה.
 • סעיף 167(א) –  הוצאת שומת ניכויים.
 • סעיף 168 רישא – זכות השגה על שומת ניכויים (תוך שבועיים). 

חוק מס ערך מוסף

 • סעיף 64(ב) – מתן מענה של מנהל מע"מ לבקשות רישום שונות של הנישום לצרכי מע"מ (בהתאם להוראות הכלליות, אי מתן מענה
  לבקשת הנישום בתוך 90 יום, רואים את מנהל מע"מ כאילו דחה את הבקשה).
 • סעיף 77(ב) – הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה (תוך 5 או 10 שנים לאחר הגשת הדוח).
 • סעיף 79(א) ו-(ב) – תיקון שומה וקביעת מס (תוך 5 שנים ממועד עשיית השומה או הקביעה ולא יותר מ-7 שנים ממועד הגשת הדוח).
 • סעיף 82(א) – הגשת השגה על שומה (בהתאם להוראות הכלליות, יש להגיש את ההשגה בתוך 30 יום לאחר שהומצאה לו הודעת
  שומה, או תוך מועד מאוחר יותר מזה שהתיר מנהל מע"מ מטעמים מיוחדים).
 • סעיף 82(ד) – התיישנות ההשגה (בהתאם להוראות הכלליות, מנהל מע"מ נדרש לקבל החלטה בהשגה תוך שנה מיום הגשת
  ההשגה, אחרת יראו את ההשגה כאילו נתקבלה). 

הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו מפעל טכנולוגי מועדף,
התשע"ט-2019
– סעיף 3(א) – מועד הגשת בקשה להיחשב כמפעל מקדם חדשנות. 

בתקנות אוזכרו הליכי מס נוספים שנדחו. לצפייה בנוסח התקנות -
לחצו כאן.


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.