עמוד הביתחוזרים מקצועייםרכישה עצמית של אגרות חוב על רקע משבר הקורונה: השלכות מס צפויות - 22.3.20

חוזרים מקצועיים

רכישה עצמית של אגרות חוב על רקע משבר הקורונה: השלכות מס צפויות - 22.3.20

 

רקע

במהלך שנת 2008, על רקע משבר האשראי העולמי, היינו עדים לגל של רכישות עצמיות של אגרות חוב קונצרניות.
עם התפתחות משבר הקורונה, ניתן להניח כי גם בעת זו של משבר כלכלי ולנוכח הירידות החדות בשערי ניירות ערך
בשווקים הפיננסיים - חברות צפויות לבצע רכישה עצמית של ניירות ערך שהונפקו על ידן לצורך ניצול ההזדמנות העסקית
הטמונה במהלך.

לרכישה עצמית של ניירות ערך ולאופן ביצועה השלכות מס, אשר חלקן מפורטות בחוזר מס הכנסה מס' 2/2010 (להלן: "החוזר").

 

השלכות המס הצפויות - מיסוי ישיר

ככלל, רכישה עצמית של אגרות חוב בידי החברה המנפיקה מביאה לחיסול ההתחייבות ומחיקת האג"ח מהמסחר,
כך שהפער בין הע.נ. של האג"ח לבין עלות רכישתו מהווה הכנסת מימון או הכנסה ממחילת חוב כבר במועד הרכישה.

באופן עקרוני, ניתן לבצע רכישה של אג"ח גם באמצעות צד קשור לחברה המנפיקה, אולם ההשלכות הכלכליות יכולות
להיות שונות: האג"ח לא יימחק מהמסחר ויתווסף מרכיב של חוסר וודאות באשר לירידה אפשרית נוספת של מחיר האג"ח
בשוק. ככלל, הרכישה לא תהווה אירוע מס במועד הרכישה ואירוע המס יידחה למועד פדיון האג"ח או למועד מכירתו לצדדים
שלישיים.

יחד עם זאת, יש להיות ערניים לעמדת רשות המסים לפיה, בתנאים מסוימים כפי שפורטו בחוזר, במידה ואחת ממטרותיה
העיקריות של הרכישה היו הימנעות ממס או הפחתה בלתי נאותה של המס – תסווג מחדש הרכישה כאילו בוצעה ע"י
החברה המנפיקה עצמה, מועד אירוע המס יוקדם בהתאם, כך גם כימות ההכנסה החייבת ואופן סיווגה.

בחוזר מפורטים, בין היתר, התנאים בהם תסווג הרכישה ע"י הצד הקשור כאילו בוצעה ע"י החברה המנפיקה, ובעיקרם:
הצד הקשור הינו גוף ייעודי ללא פעילות עצמאית ממשית, משמש כ"זרוע ביצוע טכנית" לצורך רכישת האג"ח ואשר מומן
ע"י החברה המנפיקה.

נזכיר כי על רקע פרסום החוזר הובאה סוגיית הרכישה העצמית להכרעתו של ביהמ"ש (ע"מ 1742-09-13 חכ"ל בנייה ופיקוח)
בדבר חברה שרכשה אגרות חוב של החברה האם לאור השפל במחירים וביקשה "ליישר קו" עם התנאים שבחוזר ולייחס את
הרווח שנבע כתוצאה מהרכישה לחברה האם (זאת באמצעות הגשת דוחות מתקנים). ביהמ"ש דחה את טענתה של החברה,
לא מצא הצדקה לייחס את תוצאות הרכישה והמכירות של אגרות החוב לחברה האם ולדלג על חלקה של החברה בתוכנית הרכישה,
שכן היא לא הייתה חברה חדשה ללא פעילות ממשית שכל ייעודה לטובת הפעולה, לא נתנה ביטוי חיצוני לכוונותיה בזמן אמת וכיו"ב.

השלכות המס הצפויות - מיסוי עקיף

רווח כתוצאה מרכישה עצמית של אגרות חוב על ידי החברה המנפיקה, על אף כי עשוי להיות מסווג כהכנסה ממחילת חוב לצרכי מס,
אינו אמור להתחייב במע"מ.

במקרים בהם אגרות החוב נרכשות על ידי חברה קשורה באמצעות מימון, מס התשומות בגין הוצאות המימון אינו אמור להיות
מותר בניכוי. יחד עם זאת, ככל שהמימון ניתן על ידי החברה המנפיקה, הרי שבתנאים מסוימים לא יראו בהלוואה כעסקת אשראי
החייבת במע"מ.

עוד יצוין כי כל שינוי בתנאי אגרות החוב ופירעונן במסגרת הסדר חוב מחייב את הסדרת היבטי המע"מ בגין הסדר החוב. 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.