עמוד הביתחוזרים מקצועייםבית המשפט העליון קובע שיש למסות דיבידנד בינחברתי שמקורו ברווחי שערוך - 22.6.20

חוזרים מקצועיים

בית המשפט העליון קובע שיש למסות דיבידנד בינחברתי שמקורו ברווחי שערוך - 22.6.20

 

רקע

ביום 17.6.20 פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בעניינן של חברת אם.סי.אל קניון דרורים בע"מ, חברת אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע"מ וחברת יאנטרה בע"מ (להלן: החברות המחזיקות). 

החברות המחזיקות קיבלו דיבידנדים מחברות שבבעלותן (להלן: החברות המוחזקות). מקור הדיבידנד היה בעיקרו מרווחי שערוך, שכן החברות המוחזקות יישמו את תקני הדיווח הבינ"ל לפי מודל השווי ההוגן ורשמו רווחים כתוצאה משערוך נכסיהן באופן שוטף.

פקיד השומה חייב במס את החברות המחזיקות בגין אותו חלק מהדיבידנד שמקורו ברווחי שערוך.

 

פסיקת המחוזי

ביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה ופסק בעניין החברות המחזיקות כי המדובר בדיבידנד שיש למסותו במס חברות בהתאם לסעיף 126(א), מאחר שאינו עומד בהסדר הקבוע בסעיף 126(ב) לפקודה. על פי עקרון המימוש בדיני המס, רווחי שערוך מטבעם אינם ממוסים בידי החברה שהכירה בהם ועל כן אינם מהווים רווחים שמקורם ב"הכנסות" כנדרש בסעיף 126(ב). בעניין אורון ציווה בית המשפט על פקיד השומה לשום מכירה עתידית של נכס שבגינו חולקו רווחי שערוך באופן שיביא בחשבון את מיסוי הדיבידנד כאמור. 

 

פסיקת העליון

בדומה לפסיקת המחוזי באותו עניין, העליון קבע את ההלכה ופסק כי יש למסות דיבידנד בינחברתי שמקורו ברווחי שערוך, וזאת מן הנימוק שלעת ההתנגשות בין הכללים החשבונאיים לבין עקרונות דיני המס , דיני המס גוברים באופן שעקרון המימוש לצרכי מס צריך להתקיים לצורך קביעת קיומה של הכנסה לצרכי מס. דהיינו, בעוד שהחברה המחלקת אינה ממוסה בגין עליית ערכם של נכסיה (שטרם מומשו), הרי שאין מקום לפטור את החברה המקבלת מתשלום מס בגין הכנסותיה מדיבידנדים המחולקים לה על ידי החברה המחלקת שמקורם ברווחים שטרם מוסו. כלומר, מאחר שאין מיסוי ברמת החברה המחלקת, לא חל ההסדר הקבוע בסעיף 126(ב) אשר נועד למנוע אפשרות של כפל מס.

נציין כי לעניין סוגית כפל המס הפוטנציאלי לעת מימוש הנכסים המשוערכים, בוטלה הוראת הציווי של ביהמ"ש המחוזי מטעמים פרוצדורליים, יחד עם זאת הסוגיה לא נעלמה מעיני שופטי העליון בקובעם כי החשש לכפל המס מן הראוי שילקח בחשבון במסגרת הליכי המס העתידיים .   

 

לעיון בפסק הדין:  לחצו כאן

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.