עמוד הביתחוזרים מקצועייםדחיית תשלום מע"מ על מענקי סיוע - 22.6.20

חוזרים מקצועיים

דחיית תשלום מע"מ על מענקי סיוע - 22.6.20

 

ככלל, סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1976 קובע כי "תרומה, תמיכה או סיוע שקיבל עוסק ייחשבו לחלק ממחיר עסקאותיו".

תקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו -1976 (להלן: "התקנות") קובעת שורה של מענקים שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה אשר נקבע בגינם כי קבלתם לא תיחשב כתרומה, תמיכה או סיוע ולפיכך לא תהיה חייבת במע"מ.

תקנה 3(א) לתקנות אינה כוללת את מענק הסיוע לעסקים בהשתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה (להלן: "המענק") כך שעוסקים אשר קיבלו את המענק חייבים במע"מ בגינו.

יחד עם זאת, שר האוצר ומנהל רשות המסים מקדמים תיקון לתקנה 3(א) לתקנות כך שתכלול גם את המענק ולפיכך, רשות המסים הודיעה היום על הארכת המועד להוצאת חשבונית המענק עד ליום שלישי ה-23.6.2020.

כמו כן, עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק, יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23א להוראות מס הכנסה, (ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי ולדווח בדו"ח תקופתי בהתאם. 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.