עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים והתפתחויות אחרונות בארה"ב - 17.6.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים והתפתחויות אחרונות בארה"ב - 17.6.20

 

הלוואות-מענק PPP:
ביום 5 ליוני 2020, נכנס לתוקף Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020 ("PPPF" או "החוק"), אשר מחיל שינויים מסוימים בתכנית הלוואות ה-PPP.
חשוב לציין כי תנאי הלוואות ה-PPP משתנים לעיתים קרובות, לרבות בעקבות דעת הקהל האמריקאי, כך שסביר כי יחולו שינויים נוספים בהמשך. אנו ממליצים לחברה שלקחה הלוואת-מענק PPP לעקוב ולהתעדכן אחר השינויים בליווי גורם מקצועי, על מנת שתוכל לעמוד בהוראות הזכאות והדיווח הנדרשות.

ככלל, מטרת חוק ה-PPPF היא לאפשר לחברות קטנות (עד 500 עובדים) שלקחו הלוואת PPP גמישות רבה יותר לגבי אופן ומועד ניצול כספי ההלוואה, בין היתר על ידי ההקלות הבאות:

  1. הפחתה בשיעור הכספים אשר החברה נדרשת לנצל לתשלום הוצאות שכר על מנת שיהפכו למענק, מ-75% ל-60% מסכום המענק.
  2. הארכת התקופה בה ניתן לנצל את כספי ההלוואה ולקבל אותם כמענק, מ-8 שבועות ל-24 שבועות, או עד ה-31 בדצמבר 2020 (כמוקדם מביניהם).
    ​- תשומת לבכם כי הארכה זו פירושה כי החברה נדרשת לשמר את מצבת העובדים שלה במשך כל אותה תקופה (ככל שתהיה הפחתה במספר העובדים, סכום המענק יקטן בהתאם).
    - חברה שלקחה את ההלוואה לפני החוק החדש, יכולה לבחור בתקופת השימוש המקורית.
  3. הסרת המגבלה על דחיית תשלום חלק המעסיק בביטוח הלאומי (6.2%), כך שניתן לדחות את תשלום המס אף לאחר קבלת המענק.
  4. ככלל, תחת חוק ה-CARES, הפחתה במספר העובדים או בשכרם תביא להפחתה תואמת בסכום המענק. חוק ה-PPPF מאפשר, בנסיבות מסוימות, חריגים לכלל זה.
  5. הארכת תקופת דחיית התשלומים בגין ההלוואה, מחצי שנה לעד מועד מחילת החוב (ההפיכה למענק).
  6. הארכת תקופת ההלוואה ללווים חדשים, משנתיים לחמש שנים. 


אף על פי כן, המועד האחרון לבקשת הלוואת-המענק לא השתנה. עבור חברה שלא לקחה את הלוואת-המענק ומעוניינת לעשות זאת, ישנו עדיין חלון הזדמנויות קצר לבקש הלוואת PPP
עד ליום ה-30 ביוני 2020.

יודגש כי לצד ההזדמנות האטרקטיבית בתוכנית הלוואות ה-PPP,  יש גם חשיפות וסיכונים. חברות צפויות לעבור ביקורת על ידי הרשויות בארה"ב עד ל 6 שנים מיום לקיחת ההלוואה. חברה שיימצא כי אינה עומדת בדרישות הזכאות והדיווח, יכול שיוטלו עליה סנקציות אזרחיות ופליליות. חברות שצפויות להימכר או לקבל השקעה צפויות להידרש להסברים במסגרת הליכי גילוי הנאותות (Due Diligence).

בהמשך לאמור לעיל, כמו גם עקב הדרישות המשתנות באופן תדיר, EY ישראל, בעבודה משותפת עם EY ארה"ב, מציעה מעטפת ייעוץ וציות (compliance) בחבילה מותאמת לתיעוד תומך, שתאפשר לחברות שלקחו הלוואת-מענק להכין עצמן לביקורת עתידית צפויה באופן המיטבי.

מעטפת השירותים של EY כוללת, בין היתר: הסבר הוראות החוק וההנחיות הרלוונטיות, סקירת מסמכים רלוונטיים של החברה, סיוע לחברה בביצוע חישובים מסוימים נדרשים, וכן סיוע והכוונה לחברה במקסום סכום המענק, כמו גם בהכנת התיעוד התומך של החברה למקרה של ביקורת עתידית.
 
זיכוי מס בר-החזר בגין ביטוח לאומי (Employee Retention Tax Credit):
חברות שבחרו שלא לקחת הלוואת PPP ונפגעו מהמשבר שפרץ בעקבות הנגיף, יכולות לנצל הטבה חלופית – זיכוי מס בגין ביטוח לאומי, בסך של עד 5,000 דולר לעובד, בנסיבות המתאימות. לאור הסגר הארוך בארה"ב, ייתכן מאוד שחברות הפועלות בארה"ב יוכלו להראות כי הן זכאיות להטבה זו. חוזר מפורט בנושא ישלח על ידינו בימים הקרובים.

צוותי המס האמריקאי במשרדנו ערוכים לסייע לכם בקבלת פרטים נוספים ובדיקת היתכנות וזכאות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים. 
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.