עמוד הביתחוזרים מקצועייםהכרה בהנחה מותנת לצורך קביעת ערך טובין לצרכי מס ביבוא - 16.6.20

חוזרים מקצועיים

הכרה בהנחה מותנת לצורך קביעת ערך טובין לצרכי מס ביבוא - 16.6.20

 

ביום 04.06.2020 ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי תל אביב בעניין דלק מוטורס בע"מ נ' מדינת ישראל (אגף המכס והמע"מ) (ת"א 46491-01-16). הסוגיה העיקרית שנדונה על ידי בית המשפט היא האם בעת קביעת הערך לצרכי מס ביבוא, יש להכיר בהנחה הניתנת ליבואן כאשר הנחה זו מותנת בעמידה ביעדי מכירות עתידיים.

רשות המיסים טענה, כי על התובעת, חברת דלק מוטורס לשלם מיסים בגין ייבוא חלפים לכלי רכב על פי המחיר המלא של החלפים ולא על פי מחירם לאחר ההנחה שהתקבלה מהספק, שכן מדובר בהנחה מותנית שאין להתחשב בה בעת קביעת הערך לצרכי מס ביבוא. רשות המיסים ביססה את טענתה, בין היתר, על הוראות סעיף 132(ב)(2) לפקודת המכס לפיו מחיר העסקה לצרכי מכס לא יקבע לפי המחיר ששולם בפועל כאשר מחיר הטובין כפוף לתנאי או תמורה כלשהם, שלא ניתן לאמוד את ערכם.

לאחר שסקר את דברי ההסבר לפקודת המכס ומאמרי הפרשנות להסכם גאט"ט שלאורו נקבעו הכללים להערכת טובין בפקודת המכס, בית המשפט קבע כי הפרשנות הנכונה לסעיף 132(ב)(2) היא כי יש להעדיף את האפשרות המניחה כי ההנחה במחיר לא תוחזר לידי הספק שכן היבואן יעמוד ביעדי המכירה, ואם לא יעמוד בהם - ההנחה תוחזר באמצעות תוספת למחיר המשלוח הבא שעליו ישולם מלוא המס, ואם תוחזר בדרך אחרת, היבואן יצהיר על כך לרשות המיסים וישלם את תוספת המס.

בית המשפט קבע כי במקרה הנדון ערך ההנחה המותנת ידוע ועל כן יש לקבל את התביעה של דלק מוטורס בע"מ ולהכיר בהנחה המותנת שקיבלה לצרכי קביעת ערך הטובין לצרכי מס.

אף כי פסק הדין ניתן על ידי בית המשפט המחוזי ואין מדובר בהלכה מחייבת, לפסק הדין משקל משמעותי בנוגע להכרה בהנחות המתקבלות אצל היבואן והוא מצטרף לפסיקה קודמת לפיה יש למסות את העסקה על פי תוכנה הכלכלי ועל פי מהותה האמיתית. חשוב לציין כי פסק הדין אף עומד בסתירה לעמדת רשויות המכס במסגרת עמדה חייבת בדיווח-מכס מספר 04/2016 השוללת באופן גורף כל הנחה מותנת בעת ההערכה של הטובין לצורך לקביעת ערך הטובין לצרכי מס.

לפסק הדין השלכות ישירות על תשלומי המסים החלים על יבואן במסגרת ההתחשבנות המבוצעת  על ידו אל מול ספקיו.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת המסים העקיפים במשרדנו בטלפון 03-6232535.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.