עמוד הביתחוזרים מקצועייםהצעת חוק מענק עידוד תעסוקה - החזרת עובדים שהוצאו משוק העבודה - 7.6.20

חוזרים מקצועיים

הצעת חוק מענק עידוד תעסוקה - החזרת עובדים שהוצאו משוק העבודה - 7.6.20

הצעת חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה), התש"ף- 2020: מתן תמריץ כספי למעסיקים אשר יחזירו ו⁄או יקלטו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה

 

על מנת לצמצם את שיעורי האבטלה הגבוהים הנובעים ממשבר הקורונה ובכדי להניע מחדש את גלגלי המשק,
תוך צמצום הפגיעה בעובדים בתקופה המאופיינת במידה רבה של חוסר וודאות כלכלית, פורסמה ביום 1.6.2020
הצעת חוק מענק עידוד תעסוקה (להלן: "הצעת החוק") המבקשת לקבוע כדלקמן:

1. עובד אשר התקבל לעבודה אצל המעסיק או שב מתקופת חל"ת לתקופה העולה על 30 ימים, בין התאריכים
19.4.2020-31.5.2020 יזכה את המעסיק במענק של 3,500 ₪. יודגש כי מענק שכזה יינתן בעבור עובדים ששכרם
החודשי הינו לפחות 3,300 ₪ 

2. המענק דלעיל ישולם למעסיק בארבע פעימות שוות לכל חודש עבור החודשים יוני עד ספטמבר 2020.

3. עובד אשר התקבל לעבודה אצל המעסיק או ישוב מתקופת חל"ת לתקופה העולה על 30 ימים, החל מתאריך
1.6.2020 יזכה את המעסיק במענק של 7,500 ₪. יודגש כי מענק שכזה יינתן בעבור עובדים ששכרם החודשי
הינו לפחות 3,300 ₪  המענק ישולם בארבע פעימות בעבור החודשים יוני-ספטמבר 2020.

4. יודגש כי השבתו של עובד בתנאים לעיל אחרי תאריך ה-15 לחודש השוטף תזכה את המעסיק בכמות פעימות מופחתת,
כך שחודש המענק הראשון ייחשב כחודש המלא העוקב עד לפעימה האחרונה בגין חודש ספטמבר 2020.

5. המענק ישולם על בסיס דיווח מקוון של המעסיק על ידי רשות המיסים לחשבון הבנק של המעסיק.

 

משרדנו ערוך למתן ייעוץ, סיוע וליווי מעסיקים בהגשת בקשות כאמור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

 רו"ח רפי אוזנה במייל:   [email protected]

 אורי גופר במייל:            [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.