עמוד הביתחוזרים מקצועייםתיקון ל- IFRS 16: הקלות באופן הטיפול החשבונאי בשינויים בדמי החכירה כתוצאה ממשבר הקורונה - 2.6.20

חוזרים מקצועיים

תיקון ל- IFRS 16: הקלות באופן הטיפול החשבונאי בשינויים בדמי החכירה כתוצאה ממשבר הקורונה - 2.6.20

 

לאור משבר הקורונה מחכירים רבים בישראל ובעולם, סיפקו הקלות שונות לחוכרים בנוגע לתשלום דמי השכירות, המתבטאות, בין היתר, בוויתור, דחייה ו/או הנחה בדמי השכירות (להלן: "שינויים בדמי החכירה").

הקביעה האם שינויים בדמי החכירה מעוגנים בהסכם החכירה המקורי איננה תמיד ברורה מבחינה חוזית- משפטית ביחוד לאור העובדה שלעיתים הסכמי השכירות אינם ברורים בנושא. לאור זאת, במטרה להקל על חוכרים בקביעה האם שינויים בדמי החכירה מהווים תיקון חכירה או לאו, פרסם ה-
IASB בחודש אפריל 2020 הצעה לתיקון מידי של IFRS 16, אשר פורסם כתיקון סופי ביום 28 במאי 2020  (להלן: "התיקון"). התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 ביוני 2020 ויחול רטרואקטיבית, עם אפשרות ליישום מוקדם.
 
מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. התיקון אינו דן בצד המחכירים.

לצפייה בחוזר הכולל את עיקרי התיקון -
לחצו כאן.


בכל שאלה ו/או הבהרה, המחלקה המקצועית תשמח לעמוד לרשותכם.