עמוד הביתחוזרים מקצועייםרשות החדשנות - הגנה על השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע- קול קורא – עדכון הקלות- 13.7.20

חוזרים מקצועיים

רשות החדשנות - הגנה על השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע- קול קורא – עדכון הקלות- 13.7.20

 

בהמשך לחוזר לקוחות מספר 58/2020 מה-15 ביוני, ראו להלן פרטים עדכניים לגבי מסלול 43 של רשות החדשנות המאפשר קבלת הגנת מדינה להשקעות בהייטק של גופים פיננסיים. עיקרי העדכון:

  • הקטנת הרף התחתון של ההשקעה ל-100 מיליון ₪ (במקום 150 מיליון ₪)
  • תשלום לרשות בשיעור של 10% יתבצע בגין גידול בשווי ההשקעה הגבוה מ-18.5% ביחס לשוויה המקורי (במקום 8.5% כפי שהיה במקור)
  • פרסום תאריך הגשת בקשה למסלול
     

המסלול פתוח להגשה.

בקשות תתקבלנה עד ל - 20 באוגוסט 2020 בשעה 12:00


תיאור כללי

למסלול שתי מטרות עיקריות: (א) עידוד מעורבותם של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית הייטק; (ב) סיוע לחברות ההייטק בעת המשבר.
קהל היעד הוא גופים שהתאגדו בישראל, מנהלים כספי לקוחות ועונים לאחת מההגדרות (או מהווים צד קשור ליישות): (1) קופ"ג, קרן פנסיה; (2) חברת ביטוח ;(3) תאגיד בנקאי.

ההטבה
גופים מוסדיים, שיאושרו על ידי הרשות, יזכו להגנה של 40% על השקעתם בחברות. ההיקף הכולל לתוכנית השקעות מ- 100 עד 350 מיליון ₪.
ההשקעות שבגינן תינתן ההגנה: (א) השקעה בחברה שאינה עולה על 65% מסך ההשקעה במסגרת סבב השקעות של עד 120 מיליון ₪ בחברה; (ב) הלוואה המירה (הלוואה בשילוב מרכיב אופציה להמרה); (ג) מימון המיר (הלוואה כנגד המרת ההלוואה למניות בעתיד) (SAFE).
ההשקעה יכולה להתבצע באופן ישיר או באמצעות תאגיד השקעות ייעודי, המאגד בתוכו מספר גופים, כאשר סך ההשקעות באמצעות התאגיד לא יעלה על 60% מהמסגרת המאושרת.

חברות המטרה
חברות שהכנסותיהן בשנה שקדמה להשקעה עולות על 10 מיליון ₪ או מינימום ההשקעה בהון או בחוב בהתאם לפרוט הבא:

  1. השקעות של מי שאינו מנהל כספי עמיתים – חברה שהושקע בה בהון או חוב 18 מיליון ₪ לפחות.
  2. השקעות של מי שמנהל כספי עמיתים – חברה שהושקע בה בהון או חוב 40 מיליון ₪ לפחות (תינתן הקלה למנהל עמיתים בעל ציון גבוה באמות המידה שכוללות ניסיון השקעות בהייטק).

הרשות תאשר את החברות על בסיס הקריטריונים הבאים: (1) 20% מההוצאות הן מו"פ; (2) 10% לפחות מעובדיה בישראל או 10 עובדיה בישראל כנמוך; (3) למעלה מ- 50% מהוצאות המו"פ הוצאו בישראל (בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר האחרון); (4) היא אינה מבצעת מו"פ עבור אחר; (5) אינה חברה בורסאית; (6) הכנסותיה קטנות מ-200 מיליון ₪ (בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר האחרון).

לוועדת המחקר שיקול דעת המאפשר אישור חברות שלא עומדות בכללים שלעיל בהתאם לאמות מידה של מידת החדשנות הטכנולוגית, היקף הוצאות המו"פ בישראל, הפוטנציאל העסקי, רמת גידול הפעילות בישראל לרבות ייצור, התרומה הטכנולוגית ותעסוקתית של החברה, רמת האתגר הטכנולוגי העומד בפני החברה.

למען הסר ספק, אין דרישת החזר תמלוגים בגין המענק הניתן במסלול זה. יחד עם זאת, היה ושווי ההשקעה המוגנת בתום 8.5 שנים יהיה גבוה בשיעור של 18.5% או יותר ביחס לשווי ההשקעה המקורית, מקבל ההגנה יידרש לשלם שיעור של 10% משווי ההשקעה מעבר לרף ה-18.5% האמור.

לקבלת פרטים על עדכונים נוספים שהתקבלו וסיוע בנוגע לקול קורא זה, אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 054-4498491, [email protected]
דני מישקובסקי 054-6660595, Danny.Mishkovsky.il.ey.com  
אורנה לוי, 050-6200368, [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.