עמוד הביתחוזרים מקצועייםהיעדר חבות במע"מ בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות בעקבות השפעת הקורונה - 12.7.20

חוזרים מקצועיים

היעדר חבות במע"מ בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות בעקבות השפעת הקורונה - 12.7.20

 

בהמשך לחוזר משרדנו מספר 62/20 שפורסם ביום 22.06.2020, נבקש לעדכנכם כי הבקשה לתיקון תקנה 3(א) לתקנות מע"מ אושרה פה-אחד על ידי ועדת הכספים של הכנסת והתיקון האמור פורסם ברשומות (תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 2) התש",-2020, ק"ת 1760). לפי התיקון, מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שהתקבל בהתאם להחלטת ממשלה מס' 5015, בתקופה שמיום 12.05.2020 ועד ליום 31.12.2021 מוחרג מגדר סעיף 12 לחוק מע"מ ואינו חייב במע"מ.

כפי שצוין בחוזר משרדנו לעיל, עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק יהיו רשאים לפעול בהתאם לסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), להוציא הודעת זיכוי ולדווח בדוח התקופתי בהתאם.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.