עמוד הביתחוזרים מקצועייםדירקטיבת ה-(Mandatory Disclosure Rules (MDR וחובות הדיווח האירופאיות - 1.7.20

חוזרים מקצועיים

דירקטיבת ה-(Mandatory Disclosure Rules (MDR וחובות הדיווח האירופאיות - 1.7.20

 

רקע

  • ביום 25 ליוני 2018 נכנסה לתוקפה הדירקטיבה האירופאית העוסקת בחובות דיווח וגילוי נרחבות לגבי עסקאות בינלאומיות – Mandatory Disclosure Rules  או ה-MDR. המדובר בהסדרים או עסקאות אשר יש להן זיקה למדינה באיחוד האירופי (לרבות בריטניה, גם לאחר הברקזיט) ומתקיימים בהן מאפיינים ספציפיים (המכונים hallmarks).
  • על אף שחובות הדיווח בהתאם לדירקטיבה ייכנסו למלוא תוקפן רק ביום 1 ביולי 2020 (למעט פולין – ראו להלן), כלל העסקאות שמתקיימים בהם המאפיינים הרלוונטיים ואשר נעשו זמינות ליישום או שיישומן החל בתקופת המעבר (קרי, בין 25 ליוני 2018 ועד ל-1 ביולי 2020), תהיינה חייבות בדיווח עד ליום 31 באוגוסט 2020. החל מיום 1 ביולי 2020, כל עסקה כאמור תהא חייבת בדיווח תוך 30 יום. יצוין כי לאור COVID-19, קיימת אפשרות לכל מדינה באיחוד לדחות את מועד הדיווח עבור עסקאות בתקופת המעבר ל-28 בפברואר 2021, ועבור עסקאות בין 1 ביולי-31 בדצמבר 2020, לדחות את מועד הדיווח ל-30 בינואר 2021. לכל מדינה יש את הזכות לבחור אם ליישם את הדחייה.
  • החקיקה היא חקיקה מקומית וקיימת שונות בין מדינות אירופה ולכן יש לוודא ברמה מדינתית האם הסדר מסויים חייב בדיווח או לא. על אף שמרבית המדינות אינן מרחיבות את הוראות ה-MDR מעבר לנקבע בדירקטיבה, פולין הרחיבה הוראות אלו באופן דרמטי, לרבות את מועד כניסתן לתוקף, שהוקדם ל-1 בינואר 2019 (להרחבה בנושא, ראו חוזר לקוחות מס' 30/2019).
  • חובת הדיווח הראשונית מוטלת כברירת מחדל על יועצים (intermediaries) תושבי האיחוד האירופאי, אך חובת הדיווח תוטל על כתפי הנישום במידה ובעסקה לא מעורב יועץ תושב האיחוד, או במידה ולאותו יועץ יש חובת חיסיון כלפי הלקוח. יצוין כי בחלק מהמדינות, ההוראות צפויות לכלול גם דיווח שנתי של הנישום על כלל העסקאות החייבות בדיווח, גם אם אלו דווחו באופן שוטף על ידי היועצים הרלוונטיים.
  • על מנת לשפר את האפקטיביות של הדירקטיבה, מדינות האיחוד נדרשות לכלול בהוראותיהן קנסות שיוטלו בגין אי דיווח, בהיקף שיהיה אפקטיבי, פרופורציונלי ומרתיע. בגישה זו, מדינות שונות צפויות לכלול ולהטיל סכומי קנסות מהותיים ביותר, למשל, עד 830 אלפי אירו בהולנד, עד 1 מיליון פאונד באנגליה, ועד 4.7 מיליון אירו בפולין.

 

סוגי העסקאות החייבות בדיווח (hallmarks)

יצוין כי חובות הדיווח חלות על קשת רחבה של קריטריונים ואין המדובר רק בתכנוני מס אגרסיביים. הדירקטיבה מבחינה בין שני סוגי מאפיינים לעסקאות – כאלה שבהתקיימם קמה חובת דיווח אוטומטית, וכאלה שקמה בגינם חובת דיווח בכפוף להתקיימות "מבחן ההנאה העיקרי" (main benefit test).

השלכות

לקוחות הפועלים במדינות האיחוד האירופאי, בין במישרין ובין באמצעות חברות בנות, נדרשים לבחון בהקדם את חובות הגילוי והדיווח בגין פעילותם זו החל מיום 25 ליוני 2018, ולבחון את מוכנותם למעקב ובקרה אחר הדיווחים החל מיום 1 ליולי 2020 (או מוקדם יותר בהתאם למדינה הרלוונטית, למשל פולין), קרי:

  • מעבר סיסטמטי על כלל ההסדרים הקיימים בחברה;
  • זיהוי ואיתור עסקאות "חשודות" בדיווח;
  • תיעוד התהליך שהוביל להחלטה שהן חייבות או שאינן חייבות בדיווח;
  • עמידה בחובות הדיווח, ככל שקיימות;
  • מעקב ובקרה על הסדרים ועסקאות חדשות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

ליאור הררי-ניצן 03-6232748, מייל: [email protected]
ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: [email protected]
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל: [email protected]
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: [email protected]
דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: [email protected]
אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.