עמוד הביתחוזרים מקצועייםפסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חברת דלק הונגריה - אי תחולת סעיף 94ב במכירת מניותיה של חברה זרה - 27.1.20

חוזרים מקצועיים

פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חברת דלק הונגריה - אי תחולת סעיף 94ב במכירת מניותיה של חברה זרה - 27.1.20

 

רקע

ביום 26.1.20 קיבל בית המשפט העליון את ערעור מס הכנסה בעניינה של חברת דלק הונגריה בע"מ (ע"א 8511/18).
הסוגיה שבמחלוקת הייתה אם במסגרת חישוב רווח ההון החייב בגין מכירת מניות של חברה זרה, יש להחיל את
ההסדר הקבוע תחת הוראות סעיף 94ב לפקודה, המאפשר קבלת הטבת מס בדמות "הרווחים הראויים לחלוקה"
(להלן: "רר"ל") גם על רווחי החברה הזרה הנמכרת ואשר לא חולקו כדיבידנד על ידה עובר למכירת מניותיה.

סעיף 94ב קובע כי שיעור המס על חלק רווח הון הריאלי בגין מכירת מניות בגובה הרווחים הראויים לחלוקה,
יהא שיעור המס שהיה חל לפי סעיפים 125ב (בעיקר חל על יחידים) או 126(ב) (חל על חברות) אילו היו
מחולקים כדיבידנד. משמעות הדבר שסכום רווח ההון בגובה הרר"ל פטור למעשה בידי החברה המוכרת.   

 

עמדת החברה הנישומה

עמדת החברה, אשר התקבלה על ידי ביהמ"ש המחוזי, היתה כי יש לקבל פרשנות המחילה את עקרונות
המיסוי הקבועים בהוראות סעיף 94ב לפקודה גם כאשר מדובר ברווחים צבורים של חברה זרה המפיקה
הכנסות מחוץ לישראל וזאת על אף שהוראות הסעיף אינן מפנות אליהם מפורשות (סעיף 94ב מפנה לסעיפים
126(ב) החל על הכנסות ממקור ישראלי ולא לסעיף 126(ג) החל על הכנסות ממקורות בחו"ל). החברה טענה כי
פרשנות זו תאפשר עמידה בתכלית השקילות המיסויית בין שני מצבים: האחד - בו חולקו רווחים על ידי החברה
הנמכרת טרם מכירתה והשני - בו הרווחים לא חולקו ונותרו בחברה באופן שהשתקפו בתמורת מכירת המניות.

 

פסק הדין

בית המשפט בפסק דין מפורט ומנומק ביטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי וקיבל את ערעורו של פקיד
השומה. נקבע כי הוראת סעיף 94ב הינה "הסדר שלם מקיף וסדור" המוציא מגדרו מקרים בהן המניות הנמכרות
הן של חברה זרה אשר הכנסותיה מופקות מחוץ לישראל. אי ההחלה של דיבידנד המתקבל מחברה זרה אינו
בגדר חסר או שגגה, כי אם השמטה מכוונת של המחוקק העומדת בתכלית החקיקה. עוד הוסיף בית המשפט כי
תכלית השקילות המיסויית בין חלוקת רווחים לבין מכירת מניות חלה על מיסוי פנים מדינתי, ואינה חלה על רווחיה
של חברה זרה וכי אין בה משום מטרה להביא לניטרליות מס בין מדינתית. ביהמ"ש קבע בפסקנות כי אין להחיל
את הוראות סעיף 94ב והטבת המס הכלולה בו על מכירת מניות של חברה אשר הכנסותיה לא נתחייבו במס בישראל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל משרדנו בטלפון: 03-5687488.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.