עמוד הביתחוזרים מקצועייםדוחות כספיים לדוגמא לשנת 2019

חוזרים מקצועיים

דוחות כספיים לדוגמא לשנת 2019

הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים לדוגמא לשנת 2019, אשר כוללים את הקבצים הבאים:

 

דוחות כספיים שנתיים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2018.​   ​

         - למסמך בקובץ WORD - לחצו כאן

         - לדוחות כספיים שנתייים מאוחדים לדוגמא לשנת 2019 בגרסה נקייה - לחצו כאן
 

  • נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות לשנת 2018. 
       
        - למסמך בקובץ WORD -
 לחצו כאן
 
        - לקובץ נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה לשנת 2019
          בגרסה נקייה - לחצו כאן
 
  • דוחות כספיים שנתיים מאוחדים פרופורמה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 9א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.    

    - למסמך בקובץ WORD - לחצו כאן

    - למסמך בקובץ PDF - לחצו כאן

 


עיקרי השינויים בדוחות לדוגמא לעומת שנת 2018 הינם:

  • גילויים הנדרשים בקשר למדיניות החשבונאית והשפעות היישום לראשונה של IFRS 16 - חכירות.
  • גילויים חדשים הכלולים במסגרת באור 13 הנובעים מהוראות IFRS 16 - חכירות.