עמוד הביתחוזרים מקצועייםמפעל טכנולוגי מועדף - תנאים המעידים על היות המפעל מקדם חדשנות - 3.2.20

חוזרים מקצועיים

מפעל טכנולוגי מועדף - תנאים המעידים על היות המפעל מקדם חדשנות - 3.2.20

 

ביום ה 20 במאי, 2019 פורסמו ברשומות הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), התשע"ט-2019 (להלן: "ההוראה").

ההוראה מאפשרת למפעלים אשר אינם עומדים בתנאים הכמותיים הקבועים בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבחוק, להיכנס לתחולת מסלול זה וליהנות משיעור מס חברות אטרקטיבי של 12%-6% בגין המרכיב הטכנולוגי וניכוי מס במקור בגין דיבידנדים בשיעור של  20%-4%.

 

בהתאם להוראה, חברות המעוניינות ליישם את הטבת המס בגין שנת 2019 מחויבות להגיש בקשה כאמור עד סוף חודש מרץ 2020.

 

ההוראה קובעת את המבחנים לפיהם תאשר רשות החדשנות כי המפעל הינו מפעל מקדם חדשנות, תוך בחינה כי רמת החדשנות של המפעל בתקופת הבחינה שווה או גבוהה לרמת החדשנות המקובלת בעולם בתחום הטכנולוגי שבו עוסק המפעל.

רמת החדשנות של המפעל תבחן על בסיס המבחנים הבאים:

1. רמת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את תכניות המחקר והפיתוח שביצע המפעל לשם פיתוח מוצריו העתידיים בתקופת הבחינה;

2. מידת יישום טכנולוגיות המתקדמות בפעילות ייצורית או מידת יישום טכנולוגיות חדשניות בפעילות המפעל, לרבות מחקר ופיתוח במפעל;

3. מידת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את המוצרים במיוצרים במסגרת הפעילות הייצורית של המפעל, לרבות מחקר ופיתוח במפעל;

4. המידה ואופן השימוש בנכס לא מוחשי מוטב בפעילות המפעל לרבות מחקר ופיתוח, והחדשנות הטכנולוגית הגלומה בנכס זה.

 

מפעל המעוניין לקבל אישור כאמור מרשות החדשנות יגיש בקשה עד 90 יום מתום שנת המס בעדה היא מוגשת. אישור רשות החדשנות יהא תקף לשנת המס לגביה ניתן ולגבי שתי שנות המס שלאחריה.

 

לצורך יישום הטבות המס נדרש המפעל לעמוד בתנאים נוספים הקבועים בחוק ולכן נדרשת בחינה מקדימה להשלכות הוראה זו על המפעל.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת השלכות ההוראה על חברתכם.

נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו:

סיגל גריבה, בטלפון 03-6278250, או במייל [email protected]

בחיפה – ענבל שחר, בטלפון 04-8654009, או במייל [email protected]

בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.