עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר פברואר 2020 במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי - 10.8.20

חוזרים מקצועיים

מסלול השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר פברואר 2020 במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי - 10.8.20

 

בימים אלה נערכת רשות המיסים לאפשר השבת תשלמי מקדמות ששולמו טרום פרוץ משבר הקורונה, ביום 3 לאוגוסט 2020 התקבל תיקון 180 (א1) לפקודה מס הכנסה.

התיקון מאפשר תחת תנאים שנקבעו להגיש בקשה לרשות המיסים על מנת לקבל החזרים בגין מקדמות ששולמו לחודשים ינואר – פברואר 2020, קרי לפני משבר הקורונה.

בהתאם להוראות הסעיף וכתנאי לבקשה:

(א) המס שהנישום עשוי להיות חייב לשנת המס 2020, יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו.

(ב) הוגשו כל דוחות המקדמה בעד החודשים שמועד הגשתם חל לפני הגשת הבקשה.

(ג)  הנישום מנהל פנקסי חשבונות כחוק.

 

 את הבקשה ניתן להגיש עד ליום 29 לספטמבר 2020.

 

הבקשה מוגשת באמצעות מערכת השע"מ, יש לצרף במסגרתה הצהרה בעניין עמידה בהוראות הסעיף החדש והיא מלווה בבדיקות מתאימות על ידי משרדנו.

 

נשמח לעמוד לרשותכם לצורך הגשת הבקשה.

לפרטים נוספים נא לפנות לבטי גינון טל 0544-736508 מייל  [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.