עמוד הביתחוזרים מקצועייםמענק סיוע לעצמאי (פעימה שנייה) ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים - 26.4.20

חוזרים מקצועיים

מענק סיוע לעצמאי (פעימה שנייה) ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים - 26.4.20

 

ביום שישי, ה-24 באפריל 2020, אישרה ממשלה פעימה שנייה של מענק סיוע מיוחד לעצמאים וכן מענק סיוע ייעודי
עבור שכירים בעלי שליטה ב"חברת מעטים", בעלות כוללת המוערכת ב-2.8 מיליארד ₪. 


סכום מענק הסיוע יהיה בסכום השווה למכפלת 70% בסכום הכנסתו הממוצעת מעסק של העצמאי (ולשכיר בעל
שליטה – הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ששילמה לו החברה) בשנת 2018 (שנת 2019 בעסק חדש),
אך לא יותר מ-10,500 ₪. 

נוסחת החישוב כוללת הפחתה מדורגת מהמענק לכל מי שהכנסתם הממוצעת מעסק, או משכר (בעל שליטה), 
עולה על 40 אלף ₪ - פגיעה בשיעור של 17.3% מעל רמת הכנסה זו.

 

להלן עיקרי תנאי הזכאות למענק הסיוע המיוחד:

עצמאי:

 • הכנסתו החייבת לשנת 2018 אינה עולה על 1 מיליון ₪ (2019 לבעל עסק חדש);
 • מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-יוני לשנת 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019
  בסכום העולה על 25% (קריטריון ירידה במחזורים);
 • הוגש דוח המס האישי לשנת 2018 עד למועד הגשת התביעה למענק וכן דוח המס לשנת המס 2019,
  אם היה חייב בהגשה לפי הוראות הפקודה.

שכיר בעל שליטה ב"חברת מעטים":

 • הכנסתו החייבת לשנת 2018 בצרוף חלקו היחסי בהכנסתה החייבת בשנה זו של חברת המעטים בה
  הוא בעל שליטה - זאת לפי חלקו, במישרין או בעקיפין, בזכויות לרווחיה – אינה עולה על 1 מיליון ₪;
 • עמידה בקריטריון הירידה במחזורים בתקופה כאמור לעיל ביחס לעצמאי – הבדיקה תיערך ביחס למחזור
  עסקאותיה של חברת המעטים;
 • הגשת דוח המס האישי - כנ"ל ביחס לעצמאי וכן ביחס להגשת דוחות המס השנתיים של חברת המעטים;
 • הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ על ידי חברת המעטים לתקופות הדיווח.

ישנן הקלות ותנאים נוספים המפורטים בנוהל. 

 

לפרטים נוספים ולסיוע בהגשת בקשות, ניתן לפנות אלינו:

אורי מאיר    | [email protected] |       052-6769157

יעקב יצחקי  | [email protected] |  054-5593810

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.