עמוד הביתחוזרים מקצועייםתמריצי מס לתעסוקה והלוואות בארה"ב - 2.4.20

חוזרים מקצועיים

תמריצי מס לתעסוקה והלוואות בארה"ב - 2.4.20

   חוק ה-CARES

ביום 27 למרץ, 2020 נחתם בארה"ב חוקThe Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES)  .       

מדובר בחבילת סיוע שלישית שנחתמה מאז פרוץ המשבר הבריאותי, בהיקף חסר תקדים של כ-2 טריליון דולר.

החוק נועד לסייע למשק האמריקאי להתמודד עם המשבר הבריאותי שפרץ ולנסות להקל על ההשלכות הכלכליות הנובעות ממשבר זה. להלן נסקור בקצרה מספר נושאים משמעותיים אשר עשויים להקל על חברות אמריקאיות בניהול תזרים המזומנים (בין היתר, באמצעות דחיית תשלומים, מתן זיכויים וכן הענקת הלוואות אשר בתנאים מסויימים אף הופכות למענק).

 

הלוואות לעסקים קטנים (Small Business Administration (“SBA”) Loans) ומחילת חוב הלוואה

הפרק הראשון בחוק מרחיב את היריעה ביחס למנגנון ההלוואות לעסקים קטנים, הן בדרך של הזרמת תקציבים נוספים למתן    הלוואות, והן בדרך של הטבות משמעותיות בתנאי ההלוואה, ואף עד הפיכת חלק מההלוואה למענק (מחילה) בהתקיים תנאים מסוימים.

מסלול זה מתאים לעסקים קטנים של עד 500 עובדים, או המספר שנקבע בהתאם לענף התעשייה שבה פועל העסק[1] שנפגע כתוצאה מהמשבר הבריאותי. נציין כי קיימים כללי אגרגציה, כך שיש לכלול את מספר העובדים בחברות קשורות, למעט החריגים שפורסמו בחוק ביחס ל –

  1. עסקים הפועלים בתחום המלונאות וההסעדה – ניתן יהיה לבחון את מניין העובדים בהתאם לפעילות לוקאלית.
  2. זכיינים של עסקים אשר הוקצה להם קוד מזהה על ידי ה-SBA[2].
  3. עסק המקבל תמיכה מ-Small Business Investing Company .

 
תנאי ההלוואה, בתמצית –

  • שיעור ריבית 4% ומועד פירעון של עד 10 שנים.
  • אפס עמלות.
  • 100% ערבות של ה-SBA.
  • בנקים אשר ישתתפו בתוכנית יידרשו לדחות תשלומים בין חצי שנה לשנה (ה-SBA צפוי להוציא הנחיות תוך 30 יום מהחיקוק).


היקף ההלוואה יהיה כנמוך מבין 10 מיליון דולר לבין פי 2.5 מעלות השכר החודשית הממוצעת.
שימוש בכספי ההלוואה – החוק הרחיב את האפשרות לשימוש בכספי הלוואה (שכר, שכירות, ריביות על הלוואות שנלקחו לפני ה-15 לפברואר 2020 וכיו"ב). ככלל, ניתן להשתמש בכספים למרבית צרכי העסק, אולם בחלק מההלוואות קיימות מגבלות.
מחילה על הלוואה – במשך תקופה של 8 שבועות יש לבחון את ההוצאות הזכאיות אשר ייתכן ובגינן ההלוואה תימחל (גובה המחילה מוגבל לגובה קרן ההלוואה, כאשר קיים מנגנון להפחתת המחילה ככל וקיימת ירידה במספר העובדים או בהוצאות השכר, בהתאם לתנאי החוק). ככל וההלוואה נמחלת (כולה או חלקה), מחילה כאמור לא תיחשב כהכנסה חייבת במס לצורכי מס פדראלי (יש לבחון השלכות מס מדינתיות).

 

ניתן להגיש בקשות להלוואה במסלול זה החל מיום שישי, ה-3 לאפריל 2020. לאור הביקוש הצפוי והעובדה כי קיים תקציב מוגבל למסלול זה, אנו ממליצים לפנות לקבלת הלוואות במסלול זה בהקדם.

כמו כן צפויות הנחיות נוספות בזמן הקרוב על ידי ה-SBA.  

נציין כי יש לבצע בחינת אופטימיזציה של ההטבות המתוארות לעיל, שכן ההטבות בפרק הראשון לחוק (הלוואות שיכולות להימחל), וההטבות בחלק השני לחוק שיתוארו להלן (זיכוי שכר ודחיית תשלום חלק מעביד בביטוח לאומי), הן חליפיות.

 

הפרק השני לחוק מאפשר 2 מסלולים ליצירת תזרים מזומנים נוסף לתמיכה בעסקים בעת המשבר:
 

זיכוי בגין הוצאות שכר (Employee Retention Credits)

החוק מאפשר למעבידים זכאים לקבל זיכוי בר החזר[3] של עד 50% מהוצאות שכר זכאיות, ועד לגובה שכר של 10,000 דולר לעובד (קרי זיכוי מקסימלי של 5,000 דולר פר עובד).

ישנן הגדרות שונות להוצאות שכר זכאיות, בהתאם למספר עובדים.

הזיכוי זמין למעבידים אשר:
1. פעילותם נסגרה באופן מלא או חלקי בהתאם להנחיות מדינה.

2. מחזורם ירד ביותר מ-50% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.

הזיכוי יינתן בתקופה שבין 12 למרץ 2020 ועד ה-31 בדצמבר, 2020.
חשוב לציין כי הוצאות שכר זכאיות אינן כוללות הוצאות שכר אשר נכללות כברות זיכוי בהתאם לסעיף 45S[4] לחוק המס האמריקאי, בגין הוצאות שכר שנכללות Families First Coronavirus Response Act(ראו הרחבה בהמשך), או הוצאות שכר שמתקבל בגינן זיכוי מס פדראלי במסלול הזדמנויות עבודה[5].

 
דחיית תשלום חלקם של מעבידים בגין ביטוח לאומי

החוק מאפשר דחייה במועד תשלום חלק המעביד בתשלום ביטוח לאומי (6.2%).
הדחייה תתאפשר בתקופה שבין ה-27 למרץ ועד ה-31 בדצמבר 2020. תשלומים נדחים אלו ישולמו על ידי המעבידים ב-2 תשלומים שווים עד תום שנת 2021 ו-2022 בהתאמה.

נציין כי יש לבצע בחינת אופטימיזציה של ההטבות המתוארות לעיל, שכן ההטבות בפרק הראשון לחוק (הלוואות שיכולות להימחל), וההטבות בחלק השני לחוק (זיכוי שכר ודחיית תשלום חלק מעביד בביטוח לאומי), הן חליפיות.

 

ייצוב וסיוע כלכלי לענפים בכלכלה האמריקאית שנקלעו למצוקה משמעותית

הפרק הרביעי לחוק מקים את הקרן לייצוב כלכלי, עם תקציב של 500 מיליארד דולר, לצורך מתן הלוואות, ערבויות והשקעות
אחרות לעסקים זכאים שספגו, או צפויים לספוג, הפסדים כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה.

הלוואות ישירות ממשרד האוצר:

מסלול זה כולל הלוואות של עד 5 שנים וערבויות, לחברות בתחום התעופה וחברות קשורות (תקצוב של 25 מיליארד דולר), לחברות בתחום הובלת מטענים (תקצוב של 4 מיליארד דולר) ולחברות בעלות משמעות קריטית לביטחון הלאומי (תקצוב של 17 מיליארד דולר).

על הלווים לעמוד במספר תנאי סף ביניהם:
1. קווי אשראי אינם זמינים.
2. ההלוואה מבוטחת באופן מספק, או ששיעור הריבית משקף את הסיכון.
3. במהלך תקופת ההלוואה ו-12 החודשים העוקבים, לא תבוצע רכישה עצמית של מניות או חלוקת דיבידנד.
4. שימור של לפחות 90% ממספר העובדים נכון ליום 24 במרץ 2020, ועד ל-30 לספטמבר 2020.
5. התאגדות בארה"ב, פעילות משמעותית בארה"ב ועיקר העובדים נמצאים בארה"ב.
6. ההלוואה לא תימחל.
7. מגבלה על תגמול עובדים בכירים (ראה הרחבה בהמשך).

תכנית הלוואות מהבנק המרכזי הפדראלי (תקצוב של 454 מיליארד דולר):

משרד האוצר יקים תכנית למתן הלוואות לחברות זכאיות, מדינות ורשויות מקומיות. החברות הזכאיות תהיינה חברות בעלות בין 500 ל-10,000 עובדים.
ההלוואות יישאו ריבית שנתית של עד 2%, ללא תשלום קרן וריבית למשך תקופה של לפחות 6 חודשים.

על חברות זכאיות להסכים שלא לבצע חלוקת דיבידנדים או רכישה עצמית של מניות למשך תקופת ההלוואה ו-12 החודשים העוקבים, וכן להיות כפופות למגבלה על תגמול עובדים בכירים (ראה הרחבה בהמשך).

בין תנאי ההלוואה:
1. אי וודאות כלכלית הופכת את ההלוואה להכרחית לתמיכה בהמשך הפעילות העסקית.
2. שימור של לפחות 90% ממספר העובדים הקיים נכון ליום 1 בפברואר 2020 ועד ל-30 לספטמבר 2020, והשבת התגמול וההטבות המלאים של העובדים לא יאוחר מ-4 חודשים לאחר סיום מצב החירום הבריאותי.
3. הלווה אינו בעל חוב בהליך פשיטת רגל.
4. הלווה לא יעביר עבודות אל מחוץ לארה"ב במשך תקופת ההלוואה ובמשך שנתיים לאחר תשלום ההלוואה.
5. הלווה לא יבטל הסכמים קיבוציים.
6. התאגדות בארה"ב, פעילות משמעותית בארה"ב ועיקר העובדים נמצאים בארה"ב.
7. ההלוואה לא תימחל.

 

מגבלת תגמול עובדים

עובדים ובכירים אשר קיבלו תגמול כולל של למעלה מ- 425 אלף דולר בשנת 2019, לא יקבלו במשך 12 חודשים במהלך תקופת ההלוואה או לאחריה, תגמול העולה על הסכום שקיבלו בשנת 2019, או חבילת פיטורים אשר עולה על כפל השכר בשנת 2019. עובדים או בכירים שקיבלו תגמול כולל בסך של למעלה מ-3 מיליון דולר בשנת 2019, לא יקבלו תגמול העולה על סך של 3 מיליון דולר ועוד 50% מהחלק שעלה על 3 מיליון דולר בשנת 2019.

 

חוק ה-FFCR (Families First Coronavirus Response Act)

ביום 18 למרץ, 2020 נחתם חוק The Families First Coronavirus Response Act (H.R.   6201, Families First Act).
בין היתר, חוק זה מרחיב את האפשרות לקבלת ימי מחלה בתשלום (במסגרת חוק ה- Family and Medical Leave Act of 1993 (FMLA) ) בנסיבות הקשורות ב-COVID-19. מעבידים זכאים (עד 500 עובדים) יוכלו לקבל חלק מהתשלומים לעובדים כזיכוי בר החזר.

על מעבידים רלוונטיים לבצע מעקב אחר דיווח ספציפי בקשר לימי המחלה של העובדים, לרבות הסיבה הספציפית ליום המחלה:
1. העובד בהסגר ו/או העובד פיתח תסמינים של COVID-19 ומחפש אבחון רפואי.
2. העובד אינו מסוגל לעבוד בעקבות טיפול באדם שנמצא בהסגר, או טיפול בילד שבית ספרו סגור ואין אפשרות להשגחה לאור סיבות הקשורות ב-COVID-19.

מעקב זה חשוב לאור ההבדל בגובה הזיכוי הניתן.

כמו כן, ה-IRS צפוי להוציא הנחיות לגבי יכולתם של מעבידים זכאים, המשלמים ימי מחלה כאמור, לשמור את מלוא ניכוי המס במקום להעבירם לרשויות.

קישורים שימושיים:

  • אתר ה-SBA, מכיל מידע נוסף והפניות ממשרד האוצר, לרבות שאלות ותשובות:

https://www.sba.gov/funding-programs/loans

  • פרסום של ה-IRS לעניין חוק ה-FFCR:

https://www.irs.gov/newsroom/treasury-irs-and-labor-announce-plan-to-implement-coronavirus-related-paid-leave-for-workers-and-tax-credits-for-small-and-midsize-businesses-to-swiftly-recover-the-cost-of-providing-coronavirus


כמו כן, מצ"ב חוזר לקוחות מ-EY ארה"ב המרחיב על הטבות המס בעקבות משבר הקורונה תחת חוק ה-FFCR  
לקריאה לחצו כאן


נשמח לעמוד לעזרתכם לקבלת פרטים נוספים ביחס לאמור בחוזר זה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

  איתי רן: [email protected]
  אמיר חנצ'ינסקי: [email protected]
  טל לוי: [email protected]
  אבשלום חיון: [email protected][1]  מפורסם על ידי ה- SBA.

[2]  מפורסם על ידי ה- SBA.

[3] ככל שהזיכוי עולה על סך התשלומים, ניתן יהיה לתבוע החזר.

[4] Internal Revenue Code Section 45S provides a tax credit for employers who provide paid family and medical leave to their employees

[5] The Work Opportunity Tax Credit (WOTC) is a Federal tax credit available to employers for hiring individuals from certain targeted groups who have consistently faced significant barriers to employment.