עמוד הביתחוזרים מקצועייםאיחוד עוסקים - אי דיווח דו"ח שנתי מסכם - 4.6.19

חוזרים מקצועיים

איחוד עוסקים - אי דיווח דו"ח שנתי מסכם - 4.6.19

 

סעיף 71 א. לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן "החוק"), מחייב עוסקים שנרשמו במסגרת איחוד עוסקים, להגיש דו"ח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיהם, לרבות עסקאות בתוך האיחוד, וזאת בתוך 90 ימים מתום שנת המס.

כדי להגביר את רמת הציות להוראות סעיף 71א. לחוק, ביום 12.5.2019 פירסמה רשות המיסים הודעה) מצב קישור( על כך כי בכוונתה לנקוט צעדים כנגד סרבני הדיווח, ובין היתר, להטיל קנס מנהלי בסך של 5,000 ₪ בגין כל דו"ח שלא הוגש.

בהודעה צוין כי בשלב ראשון, רשות המיסים תשלח מכתבי התראה לעוסקים שטרם דיווחו את הדו"חות לשנים 2016 ו-2017 (במצטבר).

יוער, כי אי הגשת הדו"ח במועד או השמטת פרט שנדרש לפרטו בדו"ח מהווה גם עבירה פלילית בהתאם להוראת סעיף 117 לחוק.

הודעה זו מהווה ביטוי נוסף לחשיבות המיוחדת לביצוע דיווח מלא ונאות בהתאם להוראות הדין החלות על העוסקים המדווחים במסגרת איחוד עוסקים, לרבות הגשת הדיווח הנדרש בהתאם לסעיף 71א באופן נכון ומלא.

 

לפרטים נוספים ולסיוע, ככל שנדרש, ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס. 

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.