עמוד הביתחוזרים מקצועייםדוחות כספיים לדוגמא לשנת 2021

חוזרים מקצועיים

דוחות כספיים לדוגמא לשנת 2021

 

הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים לדוגמא לשנת 2021, אשר כוללים את הקבצים הבאים: דוחות כספיים שנתיים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.       

  • לדוחות כספיים שנתיים מאוחדים בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2020 בקובץ WORD -  לחצו כאן
  • לדוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמא לשנת 2021 בגרסה נקייה - לחצו כאן

 
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.        

  • לנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות לשנת 2020 בקובץ WORD - לחצו כאן
  • לקובץ נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה לשנת 2021 בגרסה נקייה - לחצו כאן

     
 
עיקרי השינויים בדוחות לדוגמא לעומת שנת 2020 הינם:

  • תיקונים ל- IFRS 4, IFRS 16 ,IFRS 7 , IFRS 9 ו- IAS 39 בדבר הרפורמה בריביות ה- IBOR.
  • תיקון נוסף מחודש אפריל 2021 ל-IFRS 16,  חכירות.
  • באור מסים על הכנסה- תיקון חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (תיקון 74).